ទំនាក់ទំនង

023 882213 / 010 882213

Smart Home’s Outdoor Wi-Fi Camera-1

សូមណែនាំនូវប្រភេទកាមេរ៉ាវ័យឆ្លាតឥតខ្សែ ដែលជាអ្នកត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពពេលយប់ជូនលោកអ្នក។ ស្វែងយល់ពីមុខងារដ៏អស្ចារ្យ និង…

Back-to-Business Self-Service Kiosks

បច្ចុប្បន្ននេះ អាជីវកម្មជាច្រើនកំពុងបើកដំណើរការឡើងវិញ ក្នុងនោះម៉ាស៊ីនបញ្ជរទិញឥវ៉ាន់ស្វ័យប្រវត្តិបានក្លាយជាឧបករណ៍ដ៍សំខាន់ដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវ…

Smart Home’s Outdoor Wi-Fi Camera

សូមណែនាំនូវប្រភេទកាមេរ៉ាវ័យឆ្លាតឥតខ្សែ ដែលជាអ្នកត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពពេលយប់ជូនលោកអ្នក។ ស្វែងយល់ពីមុខងារដ៏អស្ចារ្យ និង…