ទំនាក់ទំនង

023 882213 / 010 882213

Date: Oct 05, 2020

CCTV Camera • Smart Home • Technology Solutions

Smart Home’s Outdoor Wi-Fi Camera(2)

សូមណែនាំនូវប្រភេទកាមេរ៉ាវ័យឆ្លាតឥតខ្សែ ដែលជាអ្នកត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពពេលយប់ជូនលោកអ្នក។ ស្វែងយល់ពីមុខងារដ៏អស្ចារ្យ និង អត្ថប្រយោជន៍របស់កាមេរ៉ាប្រភេទនេះនៅខាងក្រោម៖
#OutdoorSmartWiFiCamera

EZVIZ partners with Amazon Alexa, connect everything for you to create a secure, convenient, and smart experience

EZVIZ's C3N is your #SmartHome’s choice for outdoor wi-fi cameras— it takes the night shift for you which comes in three-night vision modes: Black & White Mode, Color Night Vision Mode and Smart Night Vision Mode. With AI-powered person detection capability— human movements trigger spotlights to automatically turn on providing you with sharp nighttime monitoring and precise alerts. Now, you can rest easy knowing everything is protected!

The smart camera’s whole metallic enclosure provides stronger protection and enhanced heat dissipation. Plus, with an IP67 rating, it can withstand rainy, sunny, stormy, and even snowy days. Together, the C3N gives you worry-free protection throughout the year.

The C3N camera features a 360° swivel and base so that you can install it on your ceiling or wall securely. With a few steps, your own sophisticated security system will be operating smoothly.

Equipped with professional optical lenses, two built-in spotlights, and two infrared (IR) lights, the C3N renders sharp color imaging even in pitch-black darkness. And, more than just helping produce color night-time imaging, the spotlights can also be used as floodlights to illuminate hidden areas around your property.

When extra lighting is not a necessity to you, simply switch the camera to black-and-white night vision mode via the App to turn off the spotlights. What’s even greater is, you can select a smart night.

As an upgrade from simple motion detection, the embedded AI algorithm intelligently detects the motion of human shapes in real-time. When people enter your customized detection area, you will be alerted immediately.

C3N is powered by advanced PQ technology that is based on intelligent sensing of the actual environment. When people approach, it automatically adjusts image brightness to avoid overexposure.

C3N signal boasts wall-penetration and anti-interference capabilities thanks to two powerful external antennas. Even if the router is far away, the C3N is still able to stay connected stably and reliably.

Camera features advanced H.265 video compression technology, achieving better video quality with only half the bandwidth and half the storage space of the previous H.264 video compression standard.

EZVIZ creates a safe, convenient and smart life for users through its intelligent devices, cloud-based platform and AI technology. Innovative products and services from EZVIZ can be applied to homes, workplaces, stores, schools, etc.

Watch to learn more about the EZVIZ's C3N #OutdoorSmartWiFiCamera. Get the latest update from PhoenixCorporation, call us at 023 882213 / 010 882213 or visit www.phoenix.flasx.io/for more details!

Recent Posts