ទំនាក់ទំនង

023 882213 / 010 882213

Getting Your Business Ready for Covid-19 Safer Environment

បច្ចុប្បន្ននេះវីរុសកូវីដ ១៩ បានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់លើពិភពលោកបានបាត់បង់ជីវិត និង កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនានា…

អាន​បន្ថែម "

Smart Home’s Outdoor Wi-Fi Camera-1

សូមណែនាំនូវប្រភេទកាមេរ៉ាវ័យឆ្លាតឥតខ្សែ ដែលជាអ្នកត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពពេលយប់ជូនលោកអ្នក។ ស្វែងយល់ពីមុខងារដ៏អស្ចារ្យ និង…

អាន​បន្ថែម "

Back-to-Business Self-Service Kiosks

បច្ចុប្បន្ននេះ អាជីវកម្មជាច្រើនកំពុងបើកដំណើរការឡើងវិញ ក្នុងនោះម៉ាស៊ីនបញ្ជរទិញឥវ៉ាន់ស្វ័យប្រវត្តិបានក្លាយជាឧបករណ៍ដ៍សំខាន់ដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវ…

អាន​បន្ថែម "

Getting Your Business Ready for Covid-19 Safer Environment

បច្ចុប្បន្ននេះវីរុសកូវីដ ១៩ បានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់លើពិភពលោកបានបាត់បង់ជីវិត និង កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនានា…

អាន​បន្ថែម "

Smart Home’s Outdoor Wi-Fi Camera-1

សូមណែនាំនូវប្រភេទកាមេរ៉ាវ័យឆ្លាតឥតខ្សែ ដែលជាអ្នកត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពពេលយប់ជូនលោកអ្នក។ ស្វែងយល់ពីមុខងារដ៏អស្ចារ្យ និង…

អាន​បន្ថែម "

Back-to-Business Self-Service Kiosks

បច្ចុប្បន្ននេះ អាជីវកម្មជាច្រើនកំពុងបើកដំណើរការឡើងវិញ ក្នុងនោះម៉ាស៊ីនបញ្ជរទិញឥវ៉ាន់ស្វ័យប្រវត្តិបានក្លាយជាឧបករណ៍ដ៍សំខាន់ដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវ…

អាន​បន្ថែម "