ទំនាក់ទំនង

023 882213 / 010 882213

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើកទី១ ស្តីពីការពន្លត់អគ្គីភ័យសម្រាប់ឆ្មាំ

វគ្គហ្វឹកហ្វឺនដំបូងសម្រាប់ឆ្មាំស្តីពីការពន្លត់អគ្គីភ័យ គឺជាវគ្គណែនាំមួយដែលរៀបចំឡើងដើម្បីស្គាល់បុគ្គលិកសន្តិសុខជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសុវត្ថិភាពអគ្គីភ័យ និងនីតិវិធីពន្លត់អគ្គីភ័យ។