ទំនាក់ទំនង

023 882213 / 010 882213

ការប្រជុំក្រុមនៅឆ្នាំ 2023

ការប្រជុំក្រុមនៅប្រព័ន្ធសន្តិសុខ និងក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខយាមនៅតែជាវេទិកាសំខាន់សម្រាប់កិច្ចសហការ និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត។