ទំនាក់ទំនង

023 882213 / 010 882213

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើកទី១ ស្តីពីការពន្លត់អគ្គីភ័យសម្រាប់ឆ្មាំ

វគ្គហ្វឹកហ្វឺនដំបូងសម្រាប់ឆ្មាំស្តីពីការពន្លត់អគ្គីភ័យ គឺជាវគ្គណែនាំមួយដែលរៀបចំឡើងដើម្បីស្គាល់បុគ្គលិកសន្តិសុខជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសុវត្ថិភាពអគ្គីភ័យ និងនីតិវិធីពន្លត់អគ្គីភ័យ។

ការប្រជុំក្រុមនៅឆ្នាំ 2023

ការប្រជុំក្រុមនៅប្រព័ន្ធសន្តិសុខ និងក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខយាមនៅតែជាវេទិកាសំខាន់សម្រាប់កិច្ចសហការ និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត។